ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு . .

by Rajesh January 13, 2010   Announcements

It's only fair to share...Pin on Pinterest0Email this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Print this page

Sharing is caring!

நண்பர்களே . .திடீரென www.karundhel.com செயலிழந்து விட்டதனால், www.karundhel.net டுக்கு மாறிவிட்டதாக சொல்லியிருந்தேன். ஆனால், அது தற்போது சரி செய்யப்பட்டுவிட்டது. எனவே , www.karundhel.com என்ற சுட்டியையே இனிமேல் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். தடங்கலுக்கு வருந்துகிறேன் . . 🙂

Facebook Comments

Sharing is caring!

It's only fair to share...Pin on Pinterest0Email this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Print this page
  Comments

Join the conversation