மரம்மத் முகத்தர் கி கர்தோ மோலா . . .

February 9, 2010
/   Song Reviews

அமெடியுஸ் பட விமர்சனத்தின் இரண்டாம் பகுதியை எழுதுவதற்கு முன்னர், இன்னொரு விஷயத்தை எழுதலாம் என்று நினைத்தேன். இதுவும் இசை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பதிவு தான். மோஸார்ட்டைப் பற்றி எழுதுகையில், நமது ‘மோஸார்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ்’ பற்றிய சில எண்ணங்கள் எழும்பின. அவரது ஒரு அருமையான பாடலைக் குறித்து,...